Regulamin konkursu „Sweet selfie z widokiem na Mercure”

Regulamin Konkursu „Sweet selfie z widokiem na Mercure”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na stronie www.blogstar.pl jest firma RENAR z siedzibą w Warszawie, 03-146, przy ul. Mikołaja Trąby 8/404, NIP: 837-109-70-96, REGON 017409894, będąca administratorem administrator portalu BlogStar.pl („Organizator”).
2. Wszelkie roszczenia lub/i reklamacje związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Grupa Hotelowa ORBIS S.A, która prowadzi hotele pod marką „Mercure”
4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego www.blogstar.pl, przy wykorzystaniu profilu Facebook -https://www.facebook.com/blogStarpl.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od 15-03-2015 do 15-05-2015 włącznie. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na portalu wskazanym w §1 pkt4 Regulaminu.
7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 29.05.2015 za pośrednictwem portalu www.blogstar.pl

§2 Uczestnicy [głosujący, komentujący]

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie zgody na opublikowanie przesłanego zdjęcia konkursowego na Facebook – https://www.facebook.com/blogStarpl oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
b) ponosi całkowitą odpowiedzialność i tym samym zwalnia Organizatorów z odpowiedzialności związanej z opublikowaniem zdjęcia konkursowego, w tym związanej z użyciem wizerunku osoby będącej na zdjęciu,
c) jest osobą pełnoletnią bądź posiadającą zgodę opiekuna na wzięcie udziału w Konkursie.
4. Użytkownicy głosujący i komentujący, podejmujący akcje głosowania i komentowania zdjęć zamieszczonych na Facebook – https://www.facebook.com/blogStarpl w albumie „Sweet selfie z widokiem na Mercure” oświadczają, że akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imie, nazwisko, ID profilu na Facebook, adres IP) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawiera par. 6 Regulaminu.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy na adres mailowy: konkursy@blogstar.pl przysłać zgłoszenie („Zgłoszenie”) obejmujące zdjęcie tzw. selfie w formacie JPG, nie przekraczającym 500 kb, na którym będzie dobrze widoczne logo sieci hoteli Mercure wraz z danymi osobowymi Uczestnika obejmującymi: Imię, Nazwisko oraz adres e-maili adres pocztowy. W przypadku Uczestników niepełnoletnich Zgłoszenie powinno zawierać również dane oraz kontakt telefoniczny lub mailowy do opiekuna prawnego, który wyraził zgodę na udział w Konkursie.
2. Każdy Uczestnik jest uprawniony do jednego zgłoszenia.
3. Przesłanie przez Uczestnika Organizatorowi Zgłoszenia oznacza automatycznie nieodpłatne udzielenie Organizatorowi niewyłącznego upoważnienia (licencji) na korzystanie ze zdjęcia (w tym wizerunku Uczestnika) w czasie trwania Konkursu poprzez jego udostępnienie i rozpowszechnianie na stronie Facebook – https://www.facebook.com/blogStarpl oraz stronie Organizatora www.blogstar.pl oraz jego komentowanie na tych stronach.
4. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest wykonanie sobie zdjęcia na którym widoczne będzie logo sieci hoteli Mercure, nie zawierającego treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do udziału w konkursie zdjęć, które będą zawierały treści powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe lub będą zawierały widoczne inne logotypy niż logo sieci hoteli Mercure.
5. Konkurs przebiegał będzie według następującego harmonogramu:
a) do dnia 15-05-2015 włącznie Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia, oraz głosować na wybrane zdjęcie umieszczone w albumie Facebook – https://www.facebook.com/blogStarpl,
b) Dnia 16-05-2015 na łamach Facebook – https://www.facebook.com/blogStarpl zostanie ogłoszony zwycięzca głosowania internetowego, oraz zostanie wyłączony dostęp do albumu „Sweet selfie z widokiem na Mercure” na Facebook – https://www.facebook.com/blogStarpl, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zdyskwalifikowania zdjęć, co do których będzie zachodzić podejrzenie o stosowanie nieuczciwej praktyki nabywania polubień.
c) Do dnia 28-05-2015 obraduje jury w składzie: Dorota Gardias – Ambasadorka konkursu, Przedstawiciel portalu BlogStar.pl oraz Grupy Hotelowej Orbis S.A. („Jury”, aby wyłonić 2 dodatkowych zwycięzców,
d) do dnia 29-05-2015 na łamach portalu BlogStar.pl zostaną opublikowane pełne wyniki konkursu oraz 3 zdjęcia konkursowe.
6. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie w celu ustalenia przesłania nagrody.

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są: 3 vouchery weekendowe na pobyt w wybranym hotelu sieci Mercure.
2. W skład vocheru konkursowego wchodzą: 2 noclegi w trakcie weekendu ze śniadaniem w wybranym hotelu Mercure w Polsce z wyłączeniem: Mercure Bydgoszcz Sepia, Mercure Zakopane Kasprowy, i Mercure Krynica Zdrój Resort&SPA.
3. Nagrody zostaną przyznane w następujący sposób:
a) 2 (dwa) vouchery – zostaną przyznane Uczestnikom, których zdjęcia zostaną wybrane przez Jury;
b) 1 (jeden) voucher – zostanie przyznany Uczestnikowi, którego zdjęcie zostanie wybrane poprzez głosowanie internautów na zdjęcia konkursowe umieszczone w albumie: „Sweet selfie z widokiem na Mercure” na Facebook – https://www.facebook.com/blogStarpl . Aby oddać ważny głos należy nacisnąć przycisk „Lubię to” pod wybranym zdjęciem. Zwycięży zdjęcie które uzyska największą liczbę polubień. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zdyskwalifikowania zdjęć, co do których będzie zachodzić podejrzenie o stosowanie nieuczciwej praktyki nabywania polubień.
4. Jury będzie oceniało przede wszystkim:
a) zgodność Zgłoszenia z tematyką Konkursu,
b) oryginalność i kreatywność zdjęcia.
5. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez e-mail oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w Konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
6. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
7. Laureaci nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej nagrody, wymiany nagrody na inną, ani też żądania wydania równowartości nagrody w pieniądzu.

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Każdy Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zgłoszenie potwierdza tym samym, że jest autorem zdjęcia oraz przysługują mu do zdjęcia niczym nieograniczone prawa oraz jest on uprawniony do zamieszczania i wykorzystywania zdjęcia w Konkursie, a zdjęcie to nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich czy praw do wizerunku osób trzecich przedstawionych na zdjęciu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników biorących udział w głosowaniu internetowym, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.
3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres: blogstar@blogstar.pl.
4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Dane Uczestników

1. Organizator zbierać będzie w związku z prowadzeniem Konkursu następujące dane osobowe Uczestników i Użytkowników: imię, nazwisko i adres e-mail, ID profilu na Facebook, adres IP. Ponadto, w przypadku uzyskania przez Uczestnika prawa do nagrody w Konkursie, Uczestnik otrzymujący nagrodę zostanie poproszony o przesłanie do Organizatora na wskazany adres e-mail: imienia, nazwiska, daty urodzenia, pełnego adresu zamieszkania, numeru NIP, PESEL, adresu właściwego Urzędu Skarbowego i telefonu kontaktowego.
2. Dane osobowe Uczestników i Użytkowników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami i Użytkowników, wyłonienia zwycięzców, wydania nagród oraz dokonania rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskanych wygranych. Administratorem danych osobowych Uczestników i Użytkowników zebranych w związku z Konkursem jest Organizator. Uczestnicy i Użytkowników mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników i Użytkowników będą przetwarzane przez Organizatora nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników i Użytkowników zostaną przez Organizatora zniszczone lub wykasowane.
3. Uczestnik biorąc udział w Konkursie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wg następującej formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez RENAR z siedzibą w Warszawie, 03-146, przy ul. Mikołaja Trąby 8/404, NIP: 837-109-70-96, REGON 017409894, będąca administratorem administrator portalu BlogStar.pl zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przekazane dane są konieczne do przeprowadzenia Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do treść moich danych, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.” W przypadku Uczestnika niepełnoletniego, zgoda sformułowana powyżej wyrażana jest przez przedstawiciela ustawowego, w ramach zgody na udział w Konkursie.

§7 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 3 od zaistnienia podstawy reklamacji., lecz nie później niż do 05-06-2015. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem Uczestnikowi nagrody uzyskanej w Konkursie, spowodowane przez podanie przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych niezbędnych dla prawidłowego doręczenia. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody a Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich, praw do wizerunku, dóbr osobistych czy innych praw osób trzecich w wyniku zamieszczenia przez Uczestników zdjęć na stronach internetowych konkursu i ich zgłoszenie do udziału w Konkursie. Wszelkie roszczenia z tego tytułu powinny być kierowane bezpośrednio do Uczestników, którzy zgłosili takie zdjęcia
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close