Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego blogstar. pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓNE

 1. Serwis internetowy, który znajduje się pod adresem internetowym blogstar.pl (zwany dalej Serwisem) jest platformą za pośrednictwem której świadczone są usługi o charakterze informatycznym oraz informacyjnym.
 2. Usługami oferowanymi w ramach serwisu są w szczególności:
  1. możliwość przeglądania i odczytywania przez Użytkowników utworów rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.): tekstów, zdjęć, grafik, danych, filmów, nagrań audio itp. zamieszczonych w Serwisie;
  2. udostępnianie miejsca na serwerach Serwisu w celu dodawania komentarzy pod wybranymi przez Użytkownika materiałami w Serwisie oraz ich wyświetlanie przez Administratora w Serwisie;
  3. przesyłanie newsletterów do Użytkowników
 3. Serwis jest administrowany przez firmę RENAR z siedzibą w Warszawie przy ul. Mikołaja Trąby 8/404, zwaną dalej (Administratorem)
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i użytkowania Serwisu w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa jakie obowiązują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określają w sposób wyłączny zarówno prawa i obowiązki Użytkowników jak i zakres odpowiedzialności wszelkich podmiotów mających prawo do dodawania treści w ramach tego Serwisu .
 5. Administrator w ramach Serwisu, na podstawie zawartych stosownych umów, może udostępnić podmiotom trzecim (zwanych dalej Autorami) dostęp do wybranych części serwisu, w tym także do samodzielnego dodawania Relacji.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość Relacji i wszelkich innych treści dodawanych przez Autorów w ramach udostępnionego Serwisu. Całkowitą odpowiedzialność za treści ponoszą Autorzy zamieszczający Relacje. Ewentualne reklamacje ze strony Użytkowników kierowane pod adres Administratora będą przekazywane stosownym Autorom.

§2 USŁUGI INFORMACYJNE

 1. Przedmiotem usług informacyjnych są Relacje zamieszczane przez Autorów w ramach Serwisu blogstar.pl. Relacje mogą obejmować: teksty, zdjęcia, materiały filmowe, grafiki, materiały dźwiękowe, które są zamieszczane i archiwizowane w ramach Serwisu.
 2. Wszelkie dostępne za pośrednictwem Serwisu treści a w szczególności Relacje są dobrami niematerialnymi chronionymi prawem autorskim i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych a także wszelkich konwencji międzynarodowych w których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Zabronione jest korzystanie z treści określonych w ust. 1 w zakresie, który wykracza poza dozwolony użytek na podstawie obowiązującego Regulaminu praz przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności zabrania się:
 • Kopiowania, zwielokrotniania oraz umieszczania Relacji w innych serwisach internetowych lub poza nimi, w prasie oraz programach telewizyjnych i innych platformach multimedialnych, bez podania źródła Relacji w postaci linku do Relacji oraz nazwy strony Serwisu: blogstar. pl ;
 • Zamieszczania odesłań do Serwisu powołując się na Serwis jako źródło informacji, w taki sposób aby niemożliwe lub utrudnione było znalezienie informacji w Serwisie;
 • Zwielokrotniania Relacji na wszelkich dostępnych obecnie jak i w przyszłości nośnikach oraz wprowadzania ich do obrotu powszechnego bez wiedzy i zgody Administratora;
 • Kopiowania, przerabiania szaty graficznej Relacji oraz treści Serwisu niezależnie od przyczyn lub celu dla jakiego miałyby posłużyć;
 1. Wszelkie oznaczenia, materiały zdjęciowe, multimedialne oraz elementy graficzne umieszczone w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawie własności przemysłowej także wszelkich konwencji międzynarodowych w których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

§3 ZAMIESZCZANIE KOMENTARZY

 1. Użytkownicy Serwisu  mają prawo do zamieszczania komentarzy do przedstawianych w ramach Serwisu Relacji w odpowiednim miejscu wskazanym przez Administratora jako Formularz do komentowania.
 2. Wszelkie Komentarze są publikowane przez Użytkowników na ich własną odpowiedzialność.
 3. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści Komentarzy publikowanych przez Użytkowników.
 4. Użytkownicy mają prawo do swobodnych opinii i treści za wyjątkiem treści które:
 • Naruszają dobra osobiste osób trzecich;
 • Są objęte przepisami prawa autorskiego, co do rozpowszechniania których Użytkownik nie jest uprawniony;
 • Mają charakter wulgarny lub obraźliwy;
 • Zawierają w treści słowa powszechnie uznane za wulgaryzmy;
 • Naruszają prawa osobiste i majątkowe osób trzecich;
 • Wzywają do przemocy, nienawiści na każdym tle w tym także religijnym i rasowym;
 • Propagują zachowania naganne lub niezgodne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Zawierają treści pornograficzne i inne niezgodne z powszechnie przyjętymi zasadami moralnymi;
 • Mają charakter reklamowy w sposób pośredni lub bezpośredni;
 • Są przedmiotem informacji handlowej lub promocyjnej;
 • Są spamem lub treścią pustą.
 1. Administrator zastrzega sobie wyłączne prawo do usuwania Komentarzy, w szczególności tych, które naruszają postanowienia ust. 4 a także tych, które uzna za obraźliwe lub uciążliwe i zbędne w każdy możliwy sposób.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania lub skracania komentarzy, które uzna za nieadekwatne do prowadzonej dyskusji lub umieszczone poza przedmiotem dyskusji.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do swobodnego zarządzania komentarzami, w tym możliwości usunięcia lub zawieszenia możliwości ich wpisywania bez podania przyczyny.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad dodawania komentarzy.

§4 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z momentem jego upublicznienia na stronie internetowej blogstar.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym zakresie w treści regulaminu. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać z chwilą ich opublikowania.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close